.

 

Поощряване и възнаграждаване на успеха

Хората избират да работят в Каргил по много причини. Някои казват, че е заради уважението, което срещат от страна на техните мениджъри. Други ценят възможността да променят нещата чрез участието на Каргил в проекти с обществено значение. Трети се радват, че идеите им се чуват и ценят. Каквато и да е причината, Каргил насърчава култура на признание и подкрепя служителите си с програми, които подобряват техния професионален и личен живот.

Каргил цени здравето и благополучието на служителите и техните семейства и разбира, че спокойствието на служителите по отношение на тяхното благополучие и това на техните семейства, влияе на представянето им на работното място.

Програмите за социални придобивки на Каргил са конкурентноспособни и са неизменен елемент от цялостния план за социални придобивки.

Политиката и философията на Каргил за възнагражденията се базира на идеята за конкурентоспособност спрямо пазара и възнаграждаване на служителите за тяхната работа, която води до дългосрочни стойностни резултати. Нашите програми за заплащане на труда са съобразени с критериите за представяне, глобално за компанията и нейните отдели, екипи и хора. Насърчаваме атмосфера на открита комуникация със служителите по въпроси, касаещи философията на възнагражденията, програмите и практиките по приложението и.

Присъединяването към Каргил означава кариера с обширни възможности за обучение и развитие.

В Каргил знаем, че системното получаване на познания, израстването и гъвкавостта при посрещане на нови предизвикателства, са изключително важни за кариерното удовлетворение на служителите и за успеха на бизнеса ни.

Ангажирани сме да създаваме атмосфера, в която нашите служители – с техните разнообразни умения и гледни точки – прибавят добавена стойност за Каргил и използват наличните ресурси, за да израстват. Знаем, че начинът, по който се учат хората, е също толкова разнообразен, колкото самите хора - ето защо служителите избират, как най-добре да работят към постигане на целите си в съответствие с техния личен стил на учене. Тези възможности могат да включват придобиване на опит на работното място (участие в проекти и програми за развитие, наблюдение и разсъждение), усвояване на знания от другите (в компанията на опитен колега, мениджър или посредством информационни интервюта), курсове по обучение (вътрешни/външни програми), практическо обучение извън работното място (нови умения в доброволческа организация) и книги с тематика, отнасяща се до целите на развитието.

Управлението на представянето е рамката, в която се поставят и изпълняват индивидуалните постижения и целите на компанията – това означава задаване на посоката към успех, личен и този на компанията. В Каргил Управлението на представянето помага за изграждане на култура на висока ангажираност на служителите и непрекъснато разгръщане на целия им потенциал. Резултатът е организация с отлично представяне, което й дава конкурентно предимство на пазара.

.