Надеждни вериги за доставка

Ние работим за решаването на сложните икономически, екологични и социални предизвикателства в нашите вериги за доставка. Вярваме, че надеждната верига за доставка се основава на принципите на уважение към хората и човешките права; производството на безопасни и полезни храни; хуманното отношение към животните, насърчаване на най-добрите и екологично безопасни селскостопански практики, намаляване вредното въздействие върху околната среда, както и защита на планетата и опазване на оскъдните природни ресурси. Каргил работи заедно с търговските ни партньори, правителствата, неправителствените организации (НПО) и общностите, за да поощрява устойчивото икономическо развитие и да насърчава отговорните практики при воденето на бизнес.

  • Ние използваме иновативни методи за опазването на ресурсите, употребата на възобновяеми суровини и намаляването на вредното въздействие и опазването на околната среда.  
  • Ние насърчаваме използването на най-добрите и екологично безопасни методи, като работим съвместно с фермерите за трайно увеличаване на добивите и хуманно отношение към животните.  
  • Ние се ангажираме да опазваме полезните свойства и качества на храните, които произвеждаме и предлагаме.  
  • Ние уважаваме хората и техните човешки права като се отнасяме към служителите си с уважение и достойнство и се стремим да им осигурим безопасна, защитена и здравословна работна среда.
.